Aggettivi possessivi

Questi aggettivi sono unici nel dialetto calabrese.

PERSONA MASCHILE FEMMINILE PLURALE POSPOSTI
IO mè (u mè cagnòlu) mè (a mè cucina) i mè parenti meu – mia – mei
i parènti mei
TU tò (u tò sceccu) tò (a tò bròccia) tò (i tò piatti) toi – tua – toi
i parenti toi
EGLI, ELLA sò (sò frati) sò (sò soru) sò (i sò parenti) soi-sua-soi
i parenti soi
NOI nòstru (u nòstru dùrci) nòstra (a nòstra casa) nostri (i nòstri figghji) idem
i fìgghji nostri
VOI vòstru (u nòstru zzìtu) vòstra (a vòstra zzìta) vòstri (a vòstri zzìti) idem
i zzìti vostri
ESSI, LORO sò (sò frati) sò (sò soru) sò (i sò parenti) soi-sua-soi
i parenti soi

La forma di cortesia della terza singolare Lei è di regola sostituita dal Voi.